Team Assistant- ceník
obrazek

Žádosti dle Zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Grantová řízení a podané žádosti

Hospodaření s majetkem

Investiční záměr

Plánování jednání

Žádosti o dotace

Schvalování dokumentů

Komplexní vyjádření - soubory stanovisek

Stížnosti a petice

Vyjadřování ke stavbám

Zvláštní užívání komunikace

Helpdesk IT

Oběh faktur

Žádosti o školení

Schvalování dokumentů - Oběh spisu

Evidence nepřítomností

Projektová karta

Žádanky

Žádosti dle Zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Proces pro poskytování informací povinnými subjekty od podání žádosti až po její vyřízení. Zahrnuje žádosti o doplnění, upřesnění, odložení nebo odmítnutí žádosti. Eviduje odvolání, stížnosti. Sleduje hrazení nákladů. Umožňuje předání vyřízení žádosti v organizační struktuře povinného subjektu, sledování lhůt pro vyřízení. Průběh vyřizování žádosti může žadatel sledovat online.

Grantová řízení a podané žádosti

Proces pro zpracování grantového řízení - vypsání řízení, hodnocení žádostí, projednání výsledků hodnotící komise. Jednotlivé žádosti jsou zpracovávány samostatně, je umožněno sledovat jejich průběh, kontrolu žádosti, podpis smlouvy. Pokud je grant přidělen, lze sledovat výplatu grantu a kontrolu vyúčtování. Průběh vyřizování žádosti může žadatel sledovat online.

Hospodaření s majetkem

Pokrývá celý životní cyklus majetku od investičního záměru až po likvidaci. Jednotlivé životní fáze jsou sledovány jako podprocesy. Není vedeno jako evidence majetku. Součástí jsou podprocesy Dílo, DSP, DUR, Investiční záměr, Likvidace, Nákup, směna, dar, Oprava, Provoz.

Investiční záměr

Proces sleduje zpracování investičního záměru od vznesení podnětu na zpracování/přepracování investičního záměru, až po začátek realizace. Součástí je podproces projednání záměru. Pro investiční záměry nad finanční limit je součástí šablony i zajištění financování a výběrové řízení na zpracování studie investičního záměru.

Plánování jednání

Proces pro evidenci podkladů pro jednání, pozvánka na jednání, výsledek jednání, generování zápisu. K využití pro jednání rady, zastupitelstva, schůze, porady.

Žádosti o dotace

Proces spravování dotace od podání podnětu pro hledání dotace, přes jejich vyhodnocení, zajištění potřebné administrativy až po hlídání termínů pro odeslání zpráv/zprávy o udržitelnosti.

Schvalování dokumentů

Schvalování dokumentů - smlouvy, zřizovací listiny, směrnice, obecně závazné vyhlášky. Tři možnosti schvalovacího řízení – plný rozsah, zkrácený rozsah, smlouva k podpisu. Průběh schvalovacího řízení se vyhodnocuje na základě předem nastavených pravidel vycházejících z interních směrnic. Součástí je i sledování podmínek plynoucích z uzavřených smluv. Umožňuje zasílat informační e-mail s detailními informacemi pro správce rozpočtu o ukončení sledování podmínky (jakým způsobem byla splněna, případně zda a jak proběhlo náhradní plnění) a informace o výsledku inventarizační kontroly.

Komplexní vyjádření - soubory stanovisek

Sbírá vyjádření všech dotčených, kteří jsou osloveni k vydání stanoviska.

Stížnosti a petice

Slouží k obsluze podaných Stížností, petic a ostatních podání. V případě, že je žádost podána elektronicky na předepsaném formuláři, jsou informace automaticky vyplněny. Podávající může sledovat stav svého podání. Součástí je možnost oslovit jakýkoli odbor/oddělení z úřadu a projednání podání. Automatické vyrozumění o vyjádření. Sledování termínů pro vyjádření.

Vyjadřování ke stavbám

Pokrývá celý proces vydání Vyjádření ke stavbě od podání žádosti (pokud je žádost podána na elektronickém formuláři, je možno informace načíst přímo z formuláře). Jednotlivá vyjádření oslovených odborů se rovnou skládají do tiskové sestavy, kterou je na konci možno rovnou vytisknout bez přepisování jednotlivých údajů do jiných např. wordovských šablon. Součástí je historicky i uložení podmínek ze smluv, které bude v blízké době pravděpodobně nahrazeno nově implementovaným sledováním podmínek plynoucích ze smluv přímo v procesu Schvalování dokumentů. Součástí je i projednání Zásad pro výstavbu včetně Schvalování potřebných smluv. Celý proces může občan sledovat na online kukátku na stránkách města.

Zvláštní užívání komunikace

Pokrývá životní cyklus Zvláštního užívání komunikace od podání žádosti (pokud je podána elektronicky, data je možno automaticky načíst) přes vyjádření vlastníka komunikace a OSADu až po kontrolu záboru a vyúčtování. Žadatel může sledovat průběh své žádosti na online kukátku, kde jsou zjednodušené stavy.

Helpdesk IT

Zadání nového IT požadavku. Vyřešení je možno provádět přímou opravou, nákupem předmětu nebo zajištění řešení službou třetí strany. Přímo v procesu jsou zabudované informační e-maily.

Oběh faktur

Schvalování a proplácení přijatých faktur.

Žádosti o školení

Proces pro žádost, schválení absolvování a evidence školení. Součástí procesu schválení je vedoucí odboru (příp. i oddělení), odpovědná osoba, personalista a správce rozpočtu. Přímo z procesu je možno odeslat pozvánku na školení. Není možné případ dokončit, dokud školenec nedodá všechna potřebná osvědčení, cestovní příkazy atd. - k dodání těchto podkladů je nastaven termín.

Schvalování dokumentů - Oběh spisu

Připomínkování a schvalování dokumentů. V první části je připomínkování - možnost úplného rozsahu nebo výběru jednotlivých osob pro připomínky, ve druhé části probíhá už samotné schvalování. Události: zastavení smlouvy, ukončení vyexpirované smlouvy, vytvoření dodatku

Evidence nepřítomností

Proces začíná požadavkem nebo oznámením zaměstnance o nepřítomnosti. Umožňuje schválení nebo neschválení. Běžně evidovanými nepřítomnostmi jsou dovolené, nemoci, placené volno, školení, služební cesty apod. Výstupem je podklad pro mzdovou účetní.

Projektová karta

Proces pokrývá životní cyklus projektu od jeho definice až po úspěšné dokončení a poskytuje pohled na dění na projektu z nadhledu. Soustředí se na evidenci členů týmu (včetně sledování odpracovaných hodin na projektu), sleduje projektové aktivity a výstupy, zaznamenává finanční náročnost. Členové týmu mají možnost upozorňovat na hrozící problémy, rizika a nestandardní stavy. Všechny tyto záležitosti se zaznamenávají a jsou k dispozici v tiskovém výstupu "Karta projektu", který je online automaticky aktualizovaný na základě informací zaznamenaných v souvisejících podprocesech.

Žádanky

Obsluhuje proces žádání o kancelářský materiál, včetně zabudovaných cest pro nákup (i velkých položek, které mají delší schvalovací postup) a končí potvrzením žadatele, že materiál v pořádku převzal.

Logo Team Assistant VideoukázkaKontakt