Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky, které upravují vzájemná práva mezi společností Neit Consulting s.r.o. a zákazníky
stáhnout pdf

více

Všeobecné obchodní podmínky pro použití internetové aplikace team assistant

Podmínky používání Služeb společnosti Neit Consulting s.r.o. platné a účinné od 1. 3. 2011.

1. Váš vztah se společností Neit Consulting s.r.o.

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky se uplatní pro vztahy mezi Vámi a společností Neit Consulting s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 808/66, PSČ 11000 Praha 1 - Nové Město, Česká republika, identifikační číslo: 273 698 71, Spisová značka: C 108964 vedená u Městského soudu v Praze, při používání produktů, softwaru, služeb a internetových stránek společnosti Neit Consulting s.r.o. (dále společně jen jako „Služby“).

Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kterékoli smlouvy či jiných ujednání mezi Vámi a společností Neit Consulting s.r.o. Pro případ, že bude smlouva uzavřená mezi Vámi a společností Neit Consulting s.r.o. obsahovat odlišné ujednání, má ujednání smlouvy přednost před zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.

Nebude-li se společností Neit Consulting s.r.o. písemně dohodnuto něco jiného, pak se Váš smluvní vztah se společností Neit Consulting s.r.o. řídí přinejmenším podmínkami stanovenými v tomto dokumentu.

Tyto podmínky jsou v tomto dokumentu označovány jako „Všeobecné obchodní podmínky“.

1.2 Kromě Všeobecných obchodních podmínek se Váš smluvní vztah se společností Neit Consulting s.r.o. řídí také speciálními podmínkami vztahujícími se k jednotlivým Službám, a to „Podmínkami úrovně poskytovaných služeb (SLA)“ a „Pravidly ochrany informací“. V tomto dokumentu jsou dále označovány společně jen jako „Doplňující podmínky“.

1.3 Všeobecné obchodní podmínky tvoří společně s Doplňujícími podmínkami právně závazný rámec mezi Vámi a společností Neit Consulting s.r.o. ve vztahu k Vašemu využívání Služeb. Tyto závazné podmínky smluvního vztahu jsou v tomto dokumentu označovány společně jen jako „Podmínky“.

1.4 V případě jakéhokoli rozporu mezi ustanovením Doplňujících podmínek a ustanovením Všeobecných obchodních podmínek, budou mít ve vztahu k dané Službě přednost ustanovení Doplňujících podmínek.

2. Souhlas s Podmínkami

2.1 Pro možnost využívání Služeb je nutné vyjádřit souhlas s Podmínkami.

2.2 Souhlas s Podmínkami můžete vyjádřit úkonem učiněným z Vaší strany vůči společnosti Neit Consulting s.r.o. a to kliknutím na tlačítko představující souhlas a přistoupení k Podmínkám, pokud Vám společnost Neit Consulting s.r.o. tuto možnost nabídne v uživatelském rozhraní dané Služby nebo v rámci objednávkového formuláře pro zpřístupnění Služby. Souhlas s Podmínkami také vyjadřujete uzavřením smlouvy se společností Neit Consulting s.r.o.

2.2 Využívat Služby a vyjádřit souhlas s Podmínkami můžete pouze v případě, že jste způsobilý k platnému uzavření smlouvy se společností Neit Consulting s.r.o. (máte způsobilost k právním úkonům).

3. Jazyková verze Podmínek

3.1 Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

4. Partnerské společnosti

4.1 Společnost Neit Consulting s.r.o. má smluvně zajištěnu spolupráci s partnerskými společnostmi (dále jen „Partnerské společnosti“). Služby Vám mohou namísto společnosti Neit Consulting s.r.o. a jejím jménem poskytovat některé z jejích Partnerských společností. Vyjádřením souhlasu s Podmínkami berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Partnerské společnosti jsou oprávněny Vám Služby poskytovat.

5. Služby

5.1 Definice Služeb:

(A) Poskytnutí dedikované aplikace team assistant prostřednictvím internetu s následujícími funkčními prvky:

· Správa uživatelů, organizační struktury a rolí

· Definice a správa šablon procesů

· Vytváření, správa a řízení jednotlivých případů a jejich úkolů v souladu s definicemi šablon procesů

· Správa automatického spouštění případů podle časového plánu

· Sledování a reportování stavu jednotlivých případů a jejich úkolů

· Sledování statistických informací portfolia případů a jejich úkolů

· Datové a funkční napojení na jiné informační systémy

· E-mailové notifikace

· Administrace celého řešení  

(B) Doplňkové služby:

· Webové stránky www.teamassistant.cz a blog www.teamassistant-blog.blogspot.com

· Elektronická dokumentace (referenční, pracovní návody a instruktážní videa)

· Knihovna šablon procesů k volnému použití s možností úpravy na míru

(C) Služby podpory uživatelů

5.2 Služby, které jsou Vám poskytovány společností Neit Consulting s.r.o., jsou jednoznačně identifikovány a specifikovány příslušnou aktuální verzí datového a programového kódu aplikace team assistant a výše zmíněných internetových informačních zdrojů. Služby podpory uživatelů jsou popsány na webových stránkách http://www.teamassistant.cz.

5.3 Společnost Neit Consulting s.r.o. své Služby nepřetržitě inovuje, aby svým uživatelům mohla vždy nabídnout nejlepší možný užitek. Vyjádřením souhlasu s Podmínkami berete na vědomí a souhlasíte s tím, že podoba a povaha Služeb, které Vám společnost Neit Consulting s.r.o. bude poskytovat, se může čas od času změnit, aniž byste o tom byl(a) předem informován(a).

6. Používání Služeb

6.1 Pro zahájení využívání Služeb je nezbytné provést následující kroky:

(A) Pro 1. fázi využívání Služeb:

Zaregistrovat se a požádat o zpřístupnění Služby prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na internetové adrese http://www.teamassistant.cz/cz/cenik/objednavka/. Společnost Neit Consulting s.r.o. Vám na základě registrace zřídí unikátní a pouze Vám dedikovanou instanci aplikace team assistant, přiřadí Vám jednoznačné identifikační číslo. Poté Vám společnost Neit Consulting s.r.o. zašle elektronicky prostřednictvím e-mailové zprávy základní údaje pro přístup ke Službám. Již v této fázi můžete Služby využívat.

(B) Pro 2. fázi využívání Služeb:

Pro následné řádné využívání Služeb je nutné se společností Neit Consulting s.r.o. uzavřít písemnou smlouvu. Společnost Neit Consulting s.r.o. Vám odešle na Vaši korespondenční adresu písemnou smlouvu s uvedením souhrnných informací o Službách a přístupu k nim a aktuální verzi Podmínek. Pro potvrzení Vašeho závazného zájmu využívat Služby Vy nebo osoba oprávněná jednat Vaším jménem svým podpisem nebo jinou předepsanou formou vyjádří souhlas se zněním a s obsahem smlouvy a se zněním a obsahem Podmínek. Jedno podepsané vyhotovení smlouvy následně zašlete zpět na korespondenční adresu společnosti Neit Consulting s.r.o. Pokud nebude podepsaná smlouva společnosti Neit Consulting s.r.o. doručena zpět do 10 kalendářních dnů od dne jejího odeslání společností Neit Consulting s.r.o. Vaší osobě, je společnost Neit Consulting s.r.o. oprávněna přerušit nebo zastavit poskytování Služeb. Pokud by nedošlo k uzavření smlouvy do jednoho měsíce ode dne Vaší registrace prostřednictvím elektronického formuláře, smluvní vztah mezi Vámi a společností Neit Consulting s.r.o. nevznikne. V tomto případě nejste oprávněn Služby nadále využívat.

6.2 Pro přístup k určitým Službám může být nezbytné poskytnutí Vašich údajů (např. kontaktních údajů, fakturačních údajů, apod.) v rámci registrace pro používání dané Služby nebo jako podmínka pro další používání dané Služby. Zavazujete se, že veškeré údaje, které společnosti Neit Consulting s.r.o. při registraci sdělujete, jsou přesné, správné a aktuální a v případě jejich změny provedete bez zbytečných odkladů jejich aktualizaci.

6.3 Vyjádřením souhlasu s Podmínkami se zavazujete, že budete Služby používat pouze k účelům, které jsou dovoleny podle (a) Podmínek a (b) jakýchkoliv platných právních předpisů

6.4 Vyjádřením souhlasu s Podmínkami souhlasíte s tím, že pro přístup k jakékoliv Službě nebudete využívat (a ani se snažit využívat) žádné jiné prostředky než rozhraní poskytnuté společností Neit Consulting s.r.o., pokud k používání jiných prostředků nezískáte výslovný souhlas v samostatné smlouvě uzavřené se společností Neit Consulting s.r.o.

6.5 Souhlasíte s tím, že nebudete činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Služby (nebo servery a sítě, které jsou připojené ke Službám).

6.6 Souhlasíte s tím, že bez výslovného souhlasu, potvrzeného samostatnou smlouvou uzavřenou se společností Neit Consulting s.r.o., nebudete Služby za jakýmkoliv účelem reprodukovat, rozmnožovat, kopírovat, prodávat, obchodovat s nimi ani zprostředkovávat jejich prodej.

6.7   Souhlasíte s tím, že za jakékoliv případné porušení Vašich povinností vyplývajících z Podmínek a za případné následky takového porušení (včetně povinnosti náhrady škody, kterou tím může společnost Neit Consulting s.r.o. utrpět) ponesete výhradní odpovědnost Vy.

7. Vaše hesla a zabezpečení Vašeho uživatelského účtu

7.1 Vyjádření souhlasu s Podmínkami berete na vědomí a souhlasíte s tím, že ponesete výhradní odpovědnost za zachování tajnosti hesel vztahujících se k jakýmkoliv uživatelským účtům, které budete používat pro přístup ke Službám a tyto nezpřístupníte žádné třetí osobě.

7.2 Souhlasíte s tím, že ponesete výhradní odpovědnost vůči společnosti Neit Consulting s.r.o. za všechno, co bude učiněno prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu.

7.3 Dozvíte-li se o neoprávněném použití Vašeho hesla nebo Vašeho uživatelského účtu, jste povinen(a) o tom společnost Neit Consulting s.r.o. neprodleně informovat - kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách http://www.teamassistant.cz/cz/kontakty/kontakt/.

8. Ochrana soukromí a osobních údajů

8.1 Ochrana osobních údajů je samostatně upravena v dokumentu „Pravidla ochrany informací“.

8.2 Vyjádřením souhlasu s Podmínkami souhlasíte s tím, že společnost Neit Consulting s.r.o. je oprávněna zpracovat a shromažďovat Vaše osobní údaje, a to v souladu s Pravidly ochrany informací.

9. Obsah Služeb

9.1 Berete na vědomí, že za veškeré informace (např. data a datové soubory, psané texty, atp.), k nimž budete mít přístup v rámci Služeb nebo prostřednictvím jejich používání, nese výhradní odpovědnost osoba, od které takový obsah pochází. Všechny takové informace jsou dále společně označovány jen jako „Obsah“.

9.2 Souhlasíte s tím, že za veškerý Obsah, který vytvoříte, odešlete nebo zobrazíte při používání Služeb, a za veškeré následky takového jednání (včetně povinnosti náhrady škody, kterou tím může společnost Neit Consulting s.r.o. utrpět) ponesete výhradní odpovědnost Vy a že společnost Neit Consulting s.r.o. za takový obsah neponese žádnou odpovědnost vůči Vám ani vůči jakýmkoliv třetím osobám.

10        Cena a platba

10.1 Cena za Služby je dána aktuálně platným ceníkem, který je k dispozici na internetové adrese http://www.teamassistant.cz/cz/cenik/cenik/. Vyjádřením souhlasu s Podmínkami berete na vědomí a souhlasíte s tím, že je společnost Neit Consulting s.r.o. oprávněna provést změnu ceny nebo cenového programu v návaznosti na změnu ceny poskytování hostingových služeb s tím, že nový ceník bude zveřejněn minimálně jeden (1) měsíc před datem začátku jeho platnosti a Vy budete o takovéto změně vhodným způsobem informováni (zpřístupněním nového ceníku na webových stránkách http://www.teamassistant.cz/cz/cenik/cenik/). Pro případ, že se zvýšením ceny za Služby nesouhlasíte, máte právo vypovědět smlouvu uzavřenou se společností Neit Consulting s.r.o. v souladu s čl. 15 Všeobecných obchodních podmínek.

10.2 Ceny Služby jsou uvedeny bez daní, cel či poplatků zavedených příslušnými úřady a je Vaší povinností veškeré takovéto daně, cla či poplatky zaplatit.

10.3 Cenový program si z nabídky společnosti Neit Consulting s.r.o. volíte sami v okamžiku vyplnění a odeslání Vaší žádosti o zpřístupnění Služby. Změnu ve výběru cenového programu můžete provést kdykoliv prostřednictvím elektronického formuláře, který je k dispozici na internetové adrese http://www.teamassistant.cz/cz/cenik/zmena-cenoveho-programu/. Nový cenový program bude platný od začátku následujícího kalendářního měsíce po měsíci, v němž provedete změnu výběru cenového programu, ne dříve než 10 dnů od odeslání Vaší žádosti o změnu cenového programu.

10.4 Platba za Služby je prováděna zpětně s měsíční frekvencí. Splatnost plateb je dána jednotlivými fakturami, které Vám budou zaslány. Společnost Neit Consulting s.r.o. Vám bude automaticky dle platného ceníku stanovovat výši Vaší platby a úhrada bude Vámi provedena dle zvoleného způsobu platby, který jste si vybrali v žádosti o zpřístupnění Služby. Změnu ve výběru způsobu platby můžete provést kdykoliv prostřednictvím elektronického formuláře, který je k dispozici na internetové adrese http://www.teamassistant.cz/cz/cenik/zmena-cenoveho-programu/. Nový způsob platby bude platný od začátku následujícího kalendářního měsíce po měsíci, v němž provedete změnu výběru způsobu platby, ne dříve než 10 dnů od odeslání Vaší žádosti o změnu způsobu platby.

10.5 Na každou platbu Vám bude společností Neit Consulting s.r.o. vystaven daňový doklad. Daňový doklad Vám bude zasílán buďto elektronicky nebo běžnou poštou na Vámi uvedenou adresu v návaznosti na Vaši volbu učiněnou ve smlouvě uzavřenou se společností Neit Consulting s.r.o.

10.6 Pokud se budete domnívat, že Vaše platba je stanovena nesprávně, je Vaší povinností kontaktovat společnost Neit Consulting s.r.o. do 60 dnů od data vystavení daňového dokladu, vystaveného na spornou částku, aby bylo možné sjednat nápravu.

11.       Vlastnická práva

11.1 Vyjádřením souhlasu s Podmínkami berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnosti Neit Consulting s.r.o. (nebo osoby, které jí poskytly souhlas či licenci či jiné obdobné právo) náleží veškerá zákonná práva týkajících se Služeb, a to včetně práv k duševnímu vlastnictví, která jsou součástí Služeb (bez ohledu na to, zda jsou taková práva registrována, či nikoli, a ve které zemi taková práva existují). Dále berete na vědomí, že Služby mohou obsahovat informace, které jsou společností Neit Consulting s.r.o. označeny jako důvěrné a že takové informace nesmíte dál šířit bez předchozího písemného souhlasu společnosti Neit Consulting s.r.o.

11.2 Pokud jste se společností Neit Consulting s.r.o. písemně nedohodl(a) na něčem jiném, nezískáváte na základě Podmínek právo využívat obchodní firmu společnosti Neit Consulting s.r.o., její ochranné známky, známky služeb, loga, doménové jména ani žádné jiné odlišující rysy nebo prvky.

11.3 S výjimkou omezené licence stanovené v článku 12, společnost Neit Consulting s.r.o. bere na vědomí a souhlasí s tím, že na základě Podmínek od Vás (a od osob, které Vám udělily svůj souhlas či licenci či jiné obdobné právo) nezískává žádná práva k jakémukoli Obsahu, který vložíte, odešlete nebo zobrazíte v rámci Služeb nebo jejich prostřednictvím, a to včetně jakýchkoliv práv k duševnímu vlastnictví, která jsou součástí Služeb (bez ohledu na to, zda jsou taková práva registrována, či nikoli, a ve které zemi taková práva existují). Pokud jste se se společností Neit Consulting s.r.o. nedohodl(a) písemně na něčem jiném, souhlasíte s tím, že za ochranu a vymáhání takových práv ponesete odpovědnost Vy a že společnost Neit Consulting s.r.o. není povinna jednat v tomto ohledu za Vás.

11.4 Souhlasíte s tím, že nebudete odstraňovat, zakrývat ani pozměňovat upozornění na vlastnická práva (včetně upozornění na ochranu autorskými právy a ochranné známky), která budou připojena ke Službám nebo obsažena v nich.

11.5 Souhlasíte s tím, že bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Neit Consulting s.r.o. nebudete při používání Služeb využívat žádné ochranné známky, známky služeb, obchodní firmy ani loga jakýchkoli jiných společností či organizací způsobem, který by mohl nebo má vést k tomu, že nebude zřejmé, kdo je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem takových známek, názvů a log.

12.       Licence od společnosti Neit Consulting s.r.o.

12.1 Společnost Neit Consulting s.r.o. Vám uděluje nepřevoditelnou a nevýhradní licenci platnou ve všech zemích světa, která Vás opravňuje k využívání softwaru, jenž Vám společnost Neit Consulting s.r.o. poskytne jako součást Služeb (dále jen „Software“). Tato licence je udělována výhradně k tomu, abyste mohl(a) využívat Služby a jejich výhody poskytované společností Neit Consulting s.r.o. způsobem stanoveným v Podmínkách.

12.2 Zavazujete se, že nebudete kopírovat zdrojový kód Softwaru ani jakoukoli jeho část, upravovat ho, vytvářet z něho odvozená díla nebo produkty, zpětně ho překládat, dekompilovat ho či se ho jiným způsobem pokoušet extrahovat, ledaže byste k tomu byl(a) výslovně oprávněn(a) nebo povinen (povinna) ze zákona nebo získal(a) výslovný písemný souhlas od společnosti Neit Consulting s.r.o. Zavazujete se, že výše uvedené neumožníte ani jiným osobám.

12.3 Bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Neit Consulting s.r.o. nesmíte postoupit svá práva používat Software na třetí osoby (ani formou dílčí licence či podlicence), zatěžovat je zástavními právy ani poskytnou práva k nim třetím osobám ani žádnou jejich část převádět na třetí osoby jakýmkoli jiným způsobem.

13.       Licence k Vašemu Obsahu

13.1 Tím, že vytvoříte, odešlete nebo zpřístupníte Obsah prostřednictvím Služeb, společnost Neit Consulting s.r.o. nezískává žádná autorská práva k Obsahu, jenž vytvoříte, odešlete či zobrazíte ve Službách nebo jejich prostřednictvím, a nezískává ani žádná jiná práva, která Vám již náleží.

13.2 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Neit Consulting s.r.o. může v rámci technických postupů nezbytných k poskytování Služeb (a) manipulovat s Vaším Obsahem a (b) upravovat a měnit ho takovým způsobem, aby splňoval technické požadavky pro připojení sítí, zařízení, služeb či médií. Souhlasíte s tím, že společnost Neit Consulting s.r.o. je k tomu oprávněna na základě licence k Vašemu Obsahu.

13.3 Potvrzujete a zaručujete se společnosti Neit Consulting s.r.o., že jste způsobilý k udělení výše zmíněné licence, a máte k tomuto veškerá nutná oprávnění.

14.       Aktualizace Softwaru

14.1 Berete na vědomí a souhlasíte s funkcionalitou Služeb, když budete využívat Služby ve stavu, jak stojí a leží, a za takto poskytované Služby s danou funkcionalitou se zavazujete hradit stanovené ceny.

14.2 Software, který budete používat, může být čas od času automaticky aktualizován společností Neit Consulting s.r.o. Takové aktualizace jsou vytvářeny za účelem zlepšení, zdokonalení a dalšího rozvíjení Služeb a mohou mít podobu opravy zjištěných chyb, vylepšených funkcí, nových modulů softwaru nebo zcela nových verzí. Souhlasíte s přijímáním takových aktualizací v rámci využívání Služeb a udělujete společnosti Neit Consulting s.r.o. souhlas, aby Vám takové aktualizace poskytovala.

15.       Ukončení Vašeho vztahu se společností Neit Consulting s.r.o.

15.1 Smluvní vztah se společností Neit Consulting s.r.o. může být ukončen (a) zasláním písemné výpovědi v případě splnění dále uvedených podmínek nebo (b) zrušením uživatelských účtů ke všem Vámi používaným Službám, pokud Vám společnost Neit Consulting s.r.o. takovou možnost nabídne. Písemná výpověď musí být zaslána na adresu společnosti Neit Consulting s.r.o. uvedenou v bodě 1.1 těchto Podmínek.

15.2 Společnost Neit Consulting s.r.o. může tento smluvní vztah kdykoli vypovědět, s výpovědní lhůtou jeden měsíc, která započne běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž Vám byla písemná výpověď doručena, jestliže:

(A) porušíte jakékoliv ustanovení těchto Podmínek (nebo budete jednat způsobem, ze kterého bude zřejmé, že nehodláte nebo nejste schopen (schopna) ustanovení těchto Podmínek dodržovat),

(B) budete v prodlení déle jak 3 měsíce s úhradou ceny za poskytované Služby, nebo

(C) společnost Neit Consulting s.r.o. k tomu bude povinna ze zákona (např. pokud by poskytování Služeb Vám bylo v rozporu se zákonem).

15.3 Smluvní vztah se společností Neit Consulting s.r.o. můžete kdykoli vypovědět, s výpovědní lhůtou jeden měsíc, která započne běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď společnosti Neit Consulting s.r.o. doručena jestliže:

(A) došlo k jednostrannému zvýšení cen za poskytované Služby ze strany společnosti Neit Consulting s.r.o. a Vy s takovýmto zvýšením nesouhlasíte.

15.4 V ostatních případech může být smluvní vztah vypovězen ze strany společnosti Neit Consulting s.r.o. nebo z Vaší strany s výpovědní lhůtou tři měsíce, která započne běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď druhé straně doručena. Smluvní vztah může být v tomto případě vypovězen i bez udání důvodu.

16.       Vyloučení záruk

16.1 Služby jsou poskytovány tak, jak jsou, a společnost Neit Consulting s.r.o. Vám v souvislosti se Službami neposkytuje žádnou záruku nad rámec Doplňujících podmínek.

16.2 Pokud nejsou výslovně uvedeny v těchto Podmínkách, pak se na Služby nevztahují žádné další podmínky a záruky včetně předpokládaných podmínek a záruk za dostatečnou kvalitu, vhodnost k určitému účelu nebo soulad s popisem.

16.3 Ustanoveními těchto Podmínek nejsou dotčena zákonná práva, která Vám náleží za jakýchkoliv okolností jakožto spotřebiteli a která není možné měnit, resp. kterých není možné se vzdát.

17.       Omezení odpovědnosti

17.1 Ustanovení těchto Podmínek nevylučují ani nijak neomezují odpovědnost společnosti Neit Consulting s.r.o. za škody, kterou ze zákona nelze vyloučit ani omezit.

17.2 Společnost Neit Consulting s.r.o. nenese vůči Vám odpovědnost za:

(A) nepřímé nebo následné škody, které Vám případně vzniknou, a to včetně ušlého zisku (jako přímý i nepřímý důsledek), snížení goodwillu nebo újmy na dobré pověsti nebo jménu a ztráty dat,

(B) jakékoliv ztráty a škody, které Vám případně vzniknou:

(i)  v důsledku funkčních změn a vylepšení, které společnost Neit Consulting s.r.o. ve Službách provede,

(ii) vymazáním, poškozením nebo neuložením jakéhokoliv Obsahu či jakýchkoli jiných přenášených dat spravovaných či přenášených Službami nebo jejich prostřednictvím v důsledku Vaší manipulace.

(iii)  dojde-li z Vaší strany k prozrazení Vašeho hesla nebo jiných přístupových údajů k Vašemu uživatelskému účtu, případně k nastavení příliš slabého hesla nebo nízké úrovně zabezpečení.

17.3 Omezení odpovědnosti společnosti Neit Consulting s.r.o. vůči Vám platí i v případě, že byla společnost Neit Consulting s.r.o. upozorněna na možnost vzniku jakýchkoliv škod nebo si možnosti vzniku jakýchkoliv škod nebo ztrát měla být vědoma.

18.       Autorská práva a zásady používání ochranných známek

18.1 Společnost Neit Consulting s.r.o. zásadně reaguje na upozornění ohledně údajného porušení autorských práv, která jsou v souladu s platnými mezinárodními předpisy na ochranu autorských práv, a osobám, které se dopustí opakovaného porušení autorských práv, může zrušit přístup ke Službě.

19.       Jiný obsah

19.1 Služby nebo Váš Obsah mohou obsahovat hypertextové odkazy na jiné internetové adresy, jiný obsah nebo jiné zdroje. Společnost Neit Consulting s.r.o. nemusí mít možnost ovlivňovat jakékoliv internetové adresy nebo zdroje poskytované třetími právnickými nebo fyzickými osobami odlišnými od společnosti Neit Consulting s.r.o.

19.2 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Neit Consulting s.r.o. nenese odpovědnost za dostupnost jakýchkoliv externích internetových adres nebo zdrojů a že neschvaluje reklamní sdělení, produkty ani žádné jiné materiály, které jsou uváděny na takových internetových adresách či v takových zdrojích nebo dostupné jejich prostřednictvím.

19.3 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Neit Consulting s.r.o. nenese odpovědnost škody, které Vám mohou vzniknout v důsledku nedostupnosti takových externích internetových adres nebo zdrojů nebo v důsledku toho, že se budete spoléhat na úplnost, přesnost nebo existenci jakékoliv reklamy, produktů nebo materiálů uváděných na takových internetových adresách či v takových zdrojích nebo dostupných jejich prostřednictvím.

20.       Změny Podmínek

20.1 Společnost Neit Consulting s.r.o. je oprávněna měnit Všeobecné obchodní podmínky i Doplňující podmínky. Pokud bude taková změna provedena, zveřejní společnost Neit Consulting s.r.o. nové znění Všeobecných obchodních podmínek i Doplňujících podmínek na internetové stránce http://www.teamassistant.cz/cz/pravni-informace/.  

20.2 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud budete používat Služby i po datu změny Všeobecných podmínek nebo Doplňujících podmínek, bude to společnost Neit Consulting s.r.o. považovat za Váš souhlas s upravenými Všeobecnými podmínkami nebo Doplňujícími podmínkami.

20.3 Ukončení platnosti těchto Podmínek a nahrazení novými Podmínkami nebude mít žádný vliv na veškerá zákonná práva, která Vám nebo společnosti Neit Consulting s.r.o. náleží, na povinnosti a závazky, které máte Vy nebo společnost Neit Consulting s.r.o., resp. které Vám nebo společnosti Neit Consulting s.r.o. vzniknou za dobu platnosti těchto Podmínek, ani na práva, povinnosti a závazky, u nichž je výslovně uvedeno, že platí bez časového omezení.

21. Závěrečná ustanovení

21.1 Tyto Podmínky představují úplný a závazný rámec poskytování Služeb mezi Vámi a společností Neit Consulting s.r.o. a upravují používání Služeb a v plném rozsahu nahrazují případná předchozí ujednání mezi Vámi a společností Neit Consulting s.r.o. týkající se Služeb.

21.2 Souhlasíte s tím, že společnost Neit Consulting s.r.o. Vám může zasílat oznámení, včetně oznámení o změnách těchto Podmínek, e‑mailem, běžnou poštou nebo jako upozornění u jednotlivých Služeb.

21.3 Pro případ, že by společnost Neit Consulting s.r.o. nevykonala nebo neuplatnila jakékoliv ze svých práv či zákonných prostředků, které jí náleží podle těchto Podmínek (nebo podle jakýchkoliv platných zákonů), nebo na něm netrvala, není toto považováno za formální vzdání se takového práva a společnost Neit Consulting s.r.o. má takové právo nebo právní prostředek i nadále.

21.4 Rozhodne-li příslušný soud v rámci své působnosti a pravomoci, že jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je neplatné, bude takové ustanovení z těchto Podmínek odstraněno, aniž by to mělo vliv na zbývající ustanovení. Zbývající ustanovení těchto Podmínek zůstávají dál platná a účinná.

21.5 Tyto Podmínky a Váš vztah se společností Neit Consulting s.r.o. na základě těchto Podmínek se řídí českým právem. Bez ohledu na předcházející, souhlasíte s tím, že společnost Neit Consulting s.r.o. může i přesto požádat o vydání předběžného opatření (či jiného odpovídajícího soudního rozhodnutí) v kterékoli jiné zemi.

 

Podmínky úrovně poskytovaných služeb

Doplňující obchodní podmínky, které upravují vzájemná práva mezi společností Perspia a.s. a zákazníky
stáhnout pdf

více

Podmínky úrovně poskytovaných služeb (SLA)

Tyto podmínky platné a účinné od 1.3.2011 představují speciální podmínky vztahující se k používání produktů, softwaru, služeb a internetových stránek společnosti Perspia a.s. (dále společně jen jako „Služby“) a dopadají na Váš vztah se společností Perspia a.s.

Tyto podmínky tvoří doplněk dokumentu „Všeobecné obchodní podmínky pro použití internetové aplikace team assistant“, používají termíny a pojmy zavedené tímto dokumentem a stanovují detaily o úrovni poskytování služeb technické podpory pro aplikaci team assistant. Společnost Perpsia a.s. Vám garantuje úroveň dostupnosti Služeb, která činí minimálně 99 %.

1. Provozuschopnost
1.1 Doba provozuschopnosti je definována jako celková doba, po kterou jsou Vám dostupné Služby.

2. Doba trvání výpadku
2.1 Doba trvání výpadku je definována jako celková doba, po kterou trvá výpadek systému, jehož následkem jsou Vám Služby nedostupné. Tato doba je součtem dob trvání jednotlivých výpadků. Za výpadek se nepovažuje nedostupnost Služeb kratší než 10 minut. Do doby, po kterou výpadek trvá, se nezapočítávají:
(i) problémy způsobené vyšší mocí, vnějšími okolnostmi a vlivy,
(ii) problémy, které vzniknou v důsledku Vaší nečinnosti či nečinnosti třetích osob,
(iii) problémy způsobené nefunkčností Vašeho zařízení, které nepodléhá kontrole společnosti Perspia a.s., či zařízení třetích osob,
(iv) doba potřebná k předem plánované údržbě.

2.2 Čas a celková doba plánovaná pro pravidelnou i nepravidelnou údržbu Služeb Vám bude oznámena s předstihem minimálně 3 dnů na e-mailovou adresu, kterou pro tyto účely sdělíte společnosti Perspia a.s. Provádění údržby je primárně časováno do období 21:00-24:00 středoevropského času nebo na víkend. V každém jednotlivém případě společnost Perspia a.s. minimalizuje dobu nutnou k provádění údržby.

2.3 Technická infrastruktura a její připojení k internetu pomocí redundantního vysokorychlostního spojení zajišťují vysokou dostupnost Služeb. Společnost Perspia a.s. garantuje, že doba výpadku v jednom kalendářním měsíci nepřesáhne v součtu 1% (7 hodin) bez ohledu na denní dobu nebo roční období.

2.4 V případech, kdy měsíční doba výpadku systému přesáhne maximální dobu výpadku garantovanou v článku 2.3 těchto podmínek, náleží Vám finanční kompenzace. Na základě Vaší žádosti Vám společnost Perspia a.s. sleví z ceny Služeb částku, která proporčně odpovídá jednomu dni poskytování Služeb za každou jednu i započatou hodinu výpadku nad rámec její garance. Maximální výše finanční kompenzace je omezena výší Vaší měsíční platby za Služby v měsíci, ve kterém byla kompenzace uplatněna.

2.5 Abyste mohli obdržet kompenzaci dle článku 2.4 těchto podmínek, je nutné podat elektronickou žádost, kterou odešlete na naši e mailovou adresu: support@perspia.com. Žádost musíte podat do sedmého kalendářního dne následujícího měsíce, za který uplatňujete kompenzaci, jinak na ni nebude brán zřetel. O částku kompenzace vám bude snížena platba za následující měsíc.

3. Technická podpora
3.1 Společnost Perspia a.s. Vám poskytuje technickou podporu Služeb. Informace o obsahu a formě technické podpory stejně jako kontaktní informace pro komunikaci s pracovníky technické podpory jsou k dispozici na internetové adrese http://www.teamassistant.cz/cz/podpora/kontakt-podpory/.

3.2 V případě jakéhokoliv Vašeho dotazu ohledně fungování technické podpory zašlete Váš dotaz na e-mail support@perspia.com.

 

Pravidla ochrany informací

Doplňující obchodní podmínky, které upravují vzájemná práva mezi společností Perspia a.s. a zákazníky
stáhnout pdf

více

Pravidla ochrany informací

Tato pravidla platná a účinná od 1.3.2011 představují speciální podmínky vztahující se k používání produktů, softwaru, služeb a  internetových stránek společnosti Neit Consulting s.r.o. (dále společně jen jako „Služby“) a dopadají na Váš vztah se společností Neit Consulting s.r.o.

Tato pravidla tvoří doplněk dokumentu „Všeobecné obchodní podmínky pro použití internetové aplikace team assistant“, a používají termíny a pojmy zavedené tímto dokumentem. Součástí těchto pravidel jsou také zásady ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Souhlasem s Podmínkami dáváte společnosti Neit Consulting s.r.o. souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi společnosti Neit Consulting s.r.o., a to až do doby Vašeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.

1. Shromažďování a využívání informací

1.1           Společnost Neit Consulting s.r.o. může shromažďovat následující typy informací:

(A)           Informace, které společnosti Neit Consulting s.r.o. poskytnete v rámci Vaší registrace nebo žádosti o zpřístupnění Služeb, nebo i kdykoliv později při aktualizaci těchto informací. Mezi tyto informace patří typicky Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, fakturační údaje, platební údaje a další obdobné. Informace může společnost Neit Consulting s.r.o. využívat v rámci vzájemných obchodních operací. Vaše kontaktní údaje může společnost Neit Consulting s.r.o. použít k tomu, aby Vás informovala o jejích Službách.

(B)           Soubory cookie. V průběhu Vašeho využívání Služeb Vám aplikace team assistant odesílá do Vašeho počítače nebo jiného zařízení jeden nebo více souborů cookie. Soubory cookie používá společnost Neit Consulting s.r.o. pro zlepšení kvality svých služeb, zejména pro uložení předvoleb uživatelů.

(C)           Přihlašovací údaje. Když přistupujete ke Službám, servery společnosti Neit Consulting s.r.o. automaticky zaznamenávají určité údaje do auditních protokolů. Tyto protokoly serveru mohou obsahovat informace, jako jsou identifikační údaje uživatele Služeb, Váš požadavek na Služby, Vaše interakce se Službami, adresa internetového protokolu, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas požadavku nebo jeden či více souborů cookie, které mohou jednoznačně identifikovat Váš prohlížeč nebo Váš účet.

(D)           Komunikace s uživateli. Když odešlete e-mail, SMS či jakékoliv jiné sdělení společnosti Neit Consulting s.r.o., může si společnost Neit Consulting s.r.o. toto sdělení ponechat, aby mohla zpracovat Vaše dotazy, odpovědět na Vaše požadavky a zlepšit její Služby. Pokud odesíláte nebo přijímáte zprávy SMS, může společnost Neit Consulting s.r.o. shromažďovat a uchovávat informace spojené s těmito zprávami, jako je telefonní číslo, operátor přidružený k danému telefonnímu číslu, obsah zprávy a datum a čas transakce.

(E)           Aplikace třetích stran. Společnost Neit Consulting s.r.o. může prostřednictvím svých Služeb zpřístupnit aplikace třetích stran. Informace, které při povolení aplikace třetí strany shromáždí společnost Neit Consulting s.r.o., jsou zpracovávány podle těchto Pravidel ochrany informací. Informace shromážděné třetí stranou poskytující aplikaci se řídí jejich vlastními zásadami.

(F)           Informace o používání služeb. Tyto informace zahrnují jedinečné číslo Vámi používané aplikace team assistant a další údaje, které slouží společnosti Neit Consulting s.r.o. pro stanovení a doložení výše Vaší platby za používání Služeb

1.2           Tato Pravidla ochrany informací platí pouze pro Služby společnosti Neit Consulting s.r.o. Společnost Neit Consulting s.r.o. neodpovídá za webové stránky ani aplikace, produkty nebo služby jiných stran. Ty mohou do Vašeho počítače umístit své vlastní soubory cookie nebo jiné soubory, shromažďovat data nebo po Vás požadovat osobní údaje.

1.3           Kromě výše uvedeného může společnost Neit Consulting s.r.o. shromažďované informace využít k následujícím účelům:

(A)           pomoc při dokončení transakce nebo objednávky,

(B)           poskytování, udržování, ochraně a zlepšování Služeb a vývoji nových služeb,

(C)           ochraně práv a majetku společnosti Neit Consulting s.r.o.,

(D)           zabránění a detekce bezpečnostních hrozeb, podvodů a dalších škodlivých činností,

(E)           komunikace ohledně Služeb společnosti Neit Consulting s.r.o.,

(F)           poskytnutí Služeb a podpory,

(G)          poskytnutí informací o nových službách a výhodách,

(H)          poskytnutí přizpůsobených reklamních nabídek,

(I)            měření výkonu marketingových iniciativ, reklam a webových stránek provozovaných jinou společností jménem společnosti Neit Consulting s.r.o.,

(J)            umožnění účasti v soutěžích a průzkumech.

Máte možnost stanovit své preference ochrany osobních údajů týkající se bodů (E) až (J) a neposkytnout souhlas pro každý jednotlivý účel využití informací. Můžete tak učinit na adrese www.teamassistant.cz. Pokud tuto možnost nevyužijete, má se za to, že se všemi výše uvedenými účely využití souhlasíte.

1.4           Údaje o kreditní kartě jsou použity pouze pro provedení platby za Služby a prevenci podvodu, nebudou použity k jinému účelu a nebudou uchovány déle, než je nutné pro účely poskytování Služeb.

1.5           Pokud tyto údaje bude chtít společnost Neit Consulting s.r.o. použít k jinému účelu, než za jakým byly shromážděny, nejprve Vás požádá o udělení souhlasu. Bez Vašeho písemného souhlasu je využití k jiným účelům nepřípustné.

2. Sdílení informací

2.1           Společnost Neit Consulting s.r.o. sdílí osobní údaje s jinými společnostmi nebo osobami mimo společnost Neit Consulting s.r.o. pouze v následujících omezených případech:

(A)           Pokud k tomuto má Váš výslovný souhlas. V případě sdílení jakýchkoli osobních údajů požaduje společnost Neit Consulting s.r.o. předem Váš výslovný souhlas. 

(B)           Pokud je nutné zpřístupnit takovéto informace, jejich použití, uchování nebo zveřejnění takových informací za účelem:

(i) dodržení zákonných ustanovení a povinností jimi stanovených

(ii) zajištění a uplatnění právních nároků,

(iii) zjištění, zabránění nebo jiného postupu proti podvodu, technickým či bezpečnostním problémům nebo

(iv) ochrany před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Neit Consulting s.r.o., jejích uživatelů nebo veřejnosti tak, jak to vyžaduje nebo povoluje zákon.

3. Zabezpečení informací

3.1           Společnost Neit Consulting s.r.o. činí příslušná bezpečností opatření na ochranu údajů před neoprávněným přístupem, neoprávněnými úpravami, zveřejněním nebo zničením. Mezi tato opatření patří interní kontrola postupů při shromažďování, skladování a zpracování a kontrola bezpečnostních opatření, včetně vhodného šifrování a fyzického zabezpečení proti neoprávněnému přístupu do systémů, kam společnost Neit Consulting s.r.o. ukládá osobní údaje.

3.2           Přístup k osobním údajům omezuje společnost Neit Consulting s.r.o. pouze na zaměstnance společnosti, smluvní partnery a zástupce, kteří tyto informace potřebují, aby je mohli za společnost Neit Consulting s.r.o. zpracovat. Tito jednotlivci jsou vázáni povinností mlčenlivosti a v případě porušení tohoto závazku mohou být podrobeni disciplinárnímu řízení, včetně ukončení spolupráce a trestního stíhání.

4. Přístup k osobním údajům a jejich aktualizace

4.1           Společnost Neit Consulting s.r.o. usiluje o to, aby Vaše osobní údaje byly zaznamenány přesně. Zavedla technologii, řídicí procesy a zásady, které jí pomáhají udržet přesnost dat. Společnost Neit Consulting s.r.o. poskytuje jedincům přiměřený přístup k osobním údajům, které jí poskytují, a přiměřený způsob, jak údaje kontrolovat a opravovat nebo jak požádat o anonymitu, zablokování nebo vymazání, a to dle potřeby. K zajištění Vašeho soukromí a bezpečí také před povolením přístupu k Vašim údajům učiní společnost Neit Consulting s.r.o. přiměřené kroky, aby ověřila Vaši identitu, například požadováním hesla a uživatelského ID. Chcete-li zobrazit či změnit osobní údaje, které jste poskytli přímo společnosti Perpsia a. s., můžete tak učinit v zákaznické zóně na adrese www.teamassistant.cz.

5. Vymáhání

5.1           Společnost Neit Consulting s.r.o. vykonává pravidelné kontroly dodržování těchto pravidel ochrany informací. Pokud obdrží formální písemnou stížnost, v souladu s pravidly společnosti Neit Consulting s.r.o. kontaktuje uživatele, který jí stížnost zaslal, v jeho záležitosti. Za účelem vyřešení všech stížností ohledně přenosu osobních údajů, které nelze vyřešit mezi společností Neit Consulting s.r.o. a danou osobou, bude společnost Neit Consulting s.r.o. spolupracovat s příslušnými regulačními orgány včetně lokálních orgánů pro ochranu osobních údajů.

6. Změny těchto pravidel ochrany informací

6.1           Tato pravidla ochrany informací mohou být společností Neit Consulting s.r.o. měněna. Vaše práva vyplývající z těchto pravidel bez Vašeho výslovného souhlasu nebudou žádným způsobem omezena. Všechny změny pravidel zveřejní společnost Neit Consulting s.r.o. na webové stránce www.teamassistant.cz a pokud se bude jednat o významnější změny, bude Vás informovat e-mailem. Předchozí verze těchto podmínek bude také společností Neit Consulting s.r.o. uchovávat v elektronickém archivu, kde jsou Vám tyto k dispozici.

Logo Team Assistant VideoukázkaKontakt